Strategický plán rozvoje Lipenců (SPRL) byl zpracován
v rámci projektu „Koordinátoři participativního plánování:
pilotní program“ realizovaném ve spolupráci s IPR, MHMP a TSK.

Objednatelem SPRL je Městská část Praha-Lipence (IČ: 00241431, www.lipence.cz).
Zhotovitelem SPRL je ATELIER L (IČ: 25056476, www.atelierl.cz).
Zodpovědné osoby: Ing. arch. Jana Langerová (Koncepční rozvaha o území); Ing. arch. Ing. Petr Štěpánek, PhD. (SPRL); Ing. Jan Havránek, MBA, MPA (AQE advisors, PinCity).

Lipence 2040

Chceme, aby byly Lipence svébytným a nezaměnitelným místem pro všechny generace a rozvíjely se udržitelně a harmonicky. Možností, jak tyto cíle naplnit, je mnoho, nezřídka se však liší představy o cestách, kterými je možné jich dosáhnout. Také nelze realizovat vše, ať už kvůli limitovaným zdrojům, či nutnosti rozvojové záměry sladit. Proto je nezbytné stanovit rozvojové priority a mít plán, podle kterého budeme Lipence co nejúčelněji a za účasti občanů v dalších letech rozvíjet.

Lipence mezi Vltavou a Berounkou, metropolí a přírodou, městem a venkovem.

První strategický cíl „Lipence mezi Vltavou a Berounkou, metropolí a přírodou“ reflektuje silnou, především politicky a hodnotově determinovanou potřebu vedení a většiny občanů MČ zamezit nežádoucí, radikální a nevratné změně fyzického prostředí obce. Akcentuje environmentální udržitelnost a kvalitu Lipenců s ohledem na hodnotový systém jejich obyvatel.

Doplnění kanalizace u Kazína

Doplnění kanalizace u Kazína

Plánovaný
Otevřít Doplnění kanalizace u Kazína

Svébytná pražská městská část

Druhý strategický směr cílí na potřebu zajištění kvality života odpovídající velikosti MČ a jejímu geografickému vymezení a silné lokální identitě obyvatel. Vychází z premisy, že svébytná obec a sebevědomá komunita se musí opírat i přiměřené zázemí a kvalitu života. Především řeší doplnění chybějících služeb, potřebu městotvorných zásahů do veřejného prostoru, investic do školství, sociální péče apod.

Dostupné a prostupné Lipence

Návrh strategického směru Dostupné a prostupné Lipence je výsledkem prostorové analýzy území Lipenců zpracované zejména v analytické i návrhové části KRÚ, předmětných dokumentů a výstupů z participace spojené s přípravou SPRL.

Reaguje především na problémy deficitu kvality života v důsledku bariér prostupnosti sídla, bezpečnosti chodců a dostupnosti území MČ.

Vychází ze stejných hodnot i přístupů jako první, regulační, strategický směr a integruje intervence do dopravní infrastruktury a veřejných prostranství obecně.

Soudržná a prosperující obec

Čtvrtý strategický směr se orientuje na podporu komunitního života v Lipencích, zmírnění dekoheze mezi starousedlíky a novými obyvateli, podporu podnikání, rozvoj sportu, komunikaci mezi obyvateli městské části a samosprávou, vztahy a rozvoj jednotlivých komunit. Zahrnuje především tzv. měkké krátkodobé a střednědobé nízkorozpočtové projekty.

Reaguje především na problémy zvyšující se hodnotové a sociální dekoheze, především v důsledku rychlého nárůstu obyvatel, rizika demografického vývoje a potřebu posilování občanské společnosti. Hodnotově vychází ze stejných východisek jako druhý strategický směr

Menu